SAP Partner

SAP

GALA Member Company

GALA Member Company
EUATC Network

Sertifikati

ISO 9001 sertifikat
EN sertifikat
Sertifikat Bonitetne izvrsnosti

LokalizacijaLokalizacija, prevod prilagođen tržištu

Lokalizacija podrazumeva prevod koji je prilagođen tržištu i/ili ciljnoj grupi. To znači da se tekst prilagođava jeziku tržišta, društvenim i drugim zahtevima uzimajući u obzir lingvističke i kulturološke aspekte koji se moraju ili prilagoditi ili izuzeti u celosti. Lokalizacija jeste kreiranje verzije na ciljnom jeziku i prilagođavanje sadržaja, stila, kulturoloških konvencija - valute, brojevi datumi... - državi i jeziku na kojem će se koristiti.

Prevođenje


Konsekutivno i simultano prevođenje

Postoje dve vrste usmenog prevođenja - konsekutivno i simultano. I jedno i drugo imaju za cilj prevod misli i ideja, a ne samih reči i jezičkih konstrukcija. Kod konsekutivnog prevođenja prevodilac prevodi rečenicu po rečenicu ili hvata beleške kako bi što preciznije preveo duži tekst. Prilikom simultanog prevođenja prevodilac vrši prevođenje bez prekida govornika te na taj način povećava precepciju od strane publike.

Sudski prevodilac

Postoji niz dokumenata za koje Vam može zatrebati pravno validan prevod sa overom sudskog prevodioca. Tu spadaju različita lična dokumenta građana, poslovna dokumenta građana, ali i različite izjave, punomoćja, ovlašćenja, tužbe, žalbe itd. Kompanija Proverbum d.o.o. pruža usluge sudskog prevodioca.

Prevođenje pravnih tekstova

Pravo predstavlja oblast koja je zavisna od kulture, te pravni prevodi nisu uvek lingvistički transparentni. Prevođenje pravnih tekstova je specijalizovana disciplina, te ga poveravamo prevodiocima koji imaju iskustvo u toj oblasti kako bismo svojim klijentima obezbedili kvalitetan prevod.

Prevođenje marketinških tekstova

Za prevođenje marketinških tekstova nije bitno samo prenošenje značenja iz jednog jezika na drugi, već i premošćavanje kulturnih razlika. Da bi se obavilo kvalitetno prevođenje marketinškog teksta potrebni su detaljno istraživanje, obraćanje pažnje na samu poruku teksta, izgled, raspored i formatiranje teksta, ali i brojni drugi preduslovi. Kompanija Proverbum d.o.o. garanuje Vam kvalitetno prevođenje marketinških tekstova kako biste uspeli da doprete do svojih ciljnih kupaca.

Prevođenje veb stranica

Razvojem tržišta stvara se potreba za prevođenjem veb stranica na strane jezike. Bez pravilno prevedene i lokalizovane veb stranice za različita tržišta, kompanija će potencijalnim klijentima delovati zatvoreno i nepristupačno što može znatno ograničiti poslovne prilike. Proverbum nudi domaćim i stranim kompanijama stručno, precizno i funkcionalno prevođenje veb stranica, prilagođavajući ga sredinama i posetiocima kojima su namenjeni.

Prevođenje naučnih radova

Prevođenje naučnih radova spada u najspecijalizovanije oblasti. Prevodilac mora imati, pored jezika na koji prevodi, obimno znanje i iz oblasti koju prevodi. Zbog specifičnosti ove vrste prevođenja potrebna je bliska saradnja sa autorima naučnih radova kako bi prevod bio što bolji. Ono što prevođenje naučnih radova čini pravim izazovom jeste obilje specifičnih izraza i rečenica teških za razumeti, pa samim tim i prevesti. Prevodilac mora u potpunosti da uđe u materiju, da razume sa

Prevođenje tehničke dokumentacije

Prevođenje tehničke dokumentacije obuhvata prevođenje dokumenata kao što su: uputstva za upotrebu, održavanje i popravku, priručnici za obuku, softverska dokumentacija, inženjerske specifikacije, katalozi proizvoda, standardi i norme, crteži i dijagrami. Kompanija Proverbum d.o.o. konstantno sastavlja i ažurira specijalizovane rečnike sa terminima prilagođenim specifičnim oblastima kako bi obezbedila svojim klijentima kvalitetan prevod.

Prevođenje teksta

Prevođenje teksta sa srpskog na neki strani jezik ili sa drugih jezika na srpski potrebno je kako pojedincima tako i kompanijama - malim i velikim. Bez obzira da li Vam je potrebno prevođenje ličnih dokumenata, veb stranica, naučnog rada ili tehničke dokumentacije ili Vam pak treba usmeno prevođenje, ono što je sigurno jeste da želite da ono bude obavljeno maksimalno profesionalno i što kvalitetnije.

Cene prevođenja

Cene prevođenja su često faktor koji u velikoj meri određuje odabir prevodioca, odnosno prevodilačke agencije. Njena visina zavisi od brojnih faktora. Kompanija Proverbum d.o.o. u određivanju cene uzima u obzir činioce kao što su: kombinacija jezika, stručnost teksta, količina teksta i rok za završetak prevoda.