O prevođenju marketinških tekstova smo već pisali u okviru usluga koje pruža naša prevodilačka kompanija, ali u ovom tekstu želimo da naglasimo od čega zavisi dobar prevod marketinškog teksta.

Preduslovi za dobar prevod marketinškog teksta

Kao preduslovi za dobar prevod marketinškog teksta pojavljuju se:

  • detaljno istraživanje
  • vođenje računa o porukama tekstova
  • uslovi za dobar prevod
  • obraćanje pažnje na izgled, raspored i formatiranje teksta
  • poštovanje stila i jezika kompanije
  • formiranje atraktivnih naslova
  • poznavanje načina navođenja citata i navoda
  • kontrola

Istraživanje

Prevodilac pre svega treba da „upozna“ kompaniju čiji tekst prevodi. To podrazumeva njene proizvode i usluge, klijente odnosno ciljnu publiku, ali i generalni karakter kompanije. Ove informacije se pre svega mogu naći na zvaničnim veb prezentacijama. Tu prevodilac može da stekne uvid u jezik, terminologiju, stil, pa čak i da nađe već prevedene slične tekstove i, ukratko, nauči jezik konkretne kompanije.

Poruka teksta

Još važnija od prikladnog jezika i stila kompanije je sama poruka koja se prenosi određenim tekstom. Prevodioci imaju naviku da tokom čitavog prevodilačkog procesa budu usredsređeni na to kako da prevedu konkretan tekst s naglaskom na jezik i reči, međutim, kod marketinškog prevođenja potrebno je da prvo posvete pažnju samoj poruci, dakle cilju, a ne samo sredstvu. Cilj je preneti kompletan informativni sadržaj izvornog teksta, poštujući pravila ciljnog jezika. Tek kada je poruka potpuno jasna, može se razmišljati o jeziku – potrebno je uočiti preovlađujući stil, eventualne nepoznate termine, tehničku terminologiju, igre reči, kulturološke specifičnosti i sve što bi moglo predstavljati poteškoću i izazov u toku prevođenja.

Uslovi za dobar prevod

Prevodi ovog tipa treba da zadovoljavaju čitav niz kriterijuma: tačnost, doslednost, lingvistički i stilski kvalitet na zavidnom nivou, poštovanje standarda koji važe u kompaniji i državi, poštovanje eventualnih stilskih vodiča, primerenost za upotrebu u kontekstu određenog tržišta i kulture i tekstovi moraju da budu zanimljivi ciljnoj publici i da kod nje izazovu očekivanu reakciju. Kod marketinških tekstova naglasak je na čitljivosti i dinamici te je zbog toga uglavnom poželjno uvoditi sinonime kako jezik ne bi postao monoton. Međutim, postoje slučajevi i kada je obavezno očuvati doslednost, na primer, zvanični slogani kompanije, nazivi kompanija, proizvoda i usluga i sl. uvek se moraju navesti u zvanično važećem obliku.

Izgled, raspored i formatiranje

Formatiranje i izgled su još jedna bitna komponenta u slučaju marketinških tekstova. Uglavnom je potrebno zadržati izvorni izgled teksta, raspored pojedinačnih segmenata, izgled slika i dijagrama koje je u pojedinim slučajevima takođe potrebno lokalizovati itd.

Stil i jezik

Što se stila tiče, on prvenstveno zavisi od same kompanije, njene delatnosti, tipa proizvoda i usluga i ciljne publike, međutim, generalno pravilo je da tekstovi treba da budu zanimljivi, optimistični, afirmativni, da pružaju jasan uvid i korisne informacije, da se u većoj meri fokusiraju na klijente nego na proizvode, odnosno da naglase korist koju će klijenti imati od proizvoda ili usluga. Često je potrebno voditi računa o suptilnim varijacijama i nijansama u značenju jer dovoljno je odabrati manje prikladan sinonim pa da tekst sugeriše nesigurnost kompanije u uspeh i rezultate onoga što reklamira, što bi moglo imati potpuno suprotan efekat od željenog. Marketinški tekstovi često obiluju raznim primerima, poređenjima i metaforama koji su primereni za jedno konkretno tržište i koje je možda potrebno i potpuno promeniti da bi bili primereni nekom drugom tržištu. Takođe je u slučaju kada su tekstovi koji obiluju stručnim i tehničkim izrazima namenjeni opštoj javnosti sasvim opravdano dodavati opise i pojašnjenja kako bi tekst bio razumljiv svima.

U nekim jezicima suviše dugačke rečenice ne zvuče prirodno, te je takođe sasvim opravdano razdvajati ih, a u nekim drugim slučajevima spajati više rečenica, što ukazuje na veću slobodu pri pisanju i prevođenju ovakvih tekstova. Veća sloboda se odnosi i na dužinu teksta. Za razliku od recimo prevođenja sadržaja korisničkog interfejsa, gde prevod uglavnom ne sme da bude puno duži od izvornog teksta, kod marketinških tekstova je uglavnom dozvoljeno da ciljni tekst bude duži od izvornog, međutim, prevodioci takođe trebaju pokušati da prenesu određenu poruku u što manje reči.

Naslovi

Veća sloboda i kreativnost su odlika prevođenja naslova u marketinškim tekstovima, što ponekad može predstavljati priličan izazov. Naslovi moraju da u svega nekoliko reči sažmu sadržaj čitavog pasusa, a ujedno budu upečatljivi, privuku pažnju, zainteresuju čitaoce i ponekad budu inteligentno ili duhovito formulisani. Stoga je pri prevođenju naslova uglavnom dozvoljeno u potpunosti ih promeniti po potrebi.

Citati i navodi

Manja sloboda ili čak potpuno odsustvo slobode postoji u slučaju citiranja i navođenja naslova određenih knjiga, članaka, radova itd. pri čemu se oni moraju preneti u integralnom i neizmenjenom obliku ukoliko su već prevedeni na ciljni jezik, a ukoliko nisu, potrebno ih je navesti u izvornom obliku uz eventualno prevod u zagradi. Takođe je potrebno unapred definisati da li se i na koji način lokalizuju numeričke vrednosti, datumi, valute, titule, zvanja i funkcije, nazivi organizacionih jedinica i organizacija i sl.

Kontrola

I na kraju, potrebno je prekontrolisati prevod s posebnim naglaskom na čitljivost, izraze i konstrukcije u duhu ciljnog jezika i, iznad svega, poruku, jer ono što nikako ne bi trebalo da se desi je bukvalno prevođenje koje može za rezultat imati neozbiljne, smešne ili čak uvredljive prevode, a takvih primera je puno.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226