Kao što ime sugeriše, Translation Memory sistem je prevodilačka memorija odnosno tip baze podataka koja se koristi u kompjuterskim programima kreiranim kao pomoć prevodiocima.

Prevodilačke memorije se obično koriste zajedno sa računarski potpomognutim prevođenjem (computer assisted translation /CAT tools), programima za obradu podataka, sistemom za upravljanje terminologijom i višejezičnim rečnicima. Prevodilačka memorija se sastoji od segmenata teksta na izvornom jeziku i njihovog prevoda na jedan ili više ciljnih jezika. Ovi segmenti mogu biti odlomci, pasusi, rečenice ili fraze. Pojedinačne reči nisu u domenu prevodilačke memorije, već se njima bave terminološke baze.

Proces prevođenja sa TM sistemom

Prevodilac prvo unosi izvorni tekst koji treba prevesti u prevodilačku memoriju. Program zatim skenira tekst kako bi pronašao segmente u svojoj bazi podataka i prikazuje ih prevodiocu. Prevodilac pregleda ponuđeni prevod i može da ga prihvati, odbije ili ga modifikuje i zatim koristi tu modifikovanu verziju. U ovom slučaju modifikovana verzija se snima i čuva u bazi podataka. Prilikom korišćenja prevodilačke memorije može se odrediti/koristiti različit stepen poklapanja. Segmente kod kojih nema poklapanja prevodilac mora ručno prevesti. Ovi novi segmenti se sačuvaju u bazi podataka kako bi mogli biti korišćeni u drugim prevodima.

Važno je napomenuti da prevodilačka memorija nije sistem za automatsko prevođenje. Sistem ne razume tekst i ne može sam da prevodi, nego memoriše samo ono što je prevodilac uneo. On služi samo kao pomoćno sredstvo prevodiocu. TM sistem je samo jedna mogućnost/način memorisanja prevoda. On ne proverava da li u prevodu postoje jezičke ili gramatičke greške. Ako je greška memorisana zajedno sa prevodom, ona ostaje u TM sistemu dok god je prevodilac ne otkrije i ispravi.

Pored toga, može se koristiti efikasno samo kada izvorni tekstovi imaju odgovarajući kvalitet. Osim toga, mora se voditi računa o strukturi i doslednosti kod korišćenja terminologije.

Prevodilačke memorije su najkorisnije kod prevoda tekstova u kojima ima dosta ponavljanja, kao što je to slučaj sa tehničkom dokumentacijom (uputstva za upotrebu itd.) i dokumentima koji sadrže specijalizovanu terminologiju. Prevodilačka memorija se ne smatra adekvatnom za književne tekstove zato što tu ima malo ponavljanja.

Prednosti:

  • visok kvalitet prevoda
  • doslednost terminologije – ovo je važno kada različiti prevodioci rade na istom projektu
  • ubrzavanje ukupnog prevodilačkog procesa, skraćenje rokova isporuke i samim tim
  • smanjenje cene prevodilačkih projekata.

Lokalizacija softvera

Dok se za prevod većine pratećih materijala vezanih za proizvode kao što su dokumentacija, ugovori o licenci ili marketinški materijal koriste prevodilačke memorije (Translation Memory sistemi) ili različiti alati za upravljanje terminologijom, za lokalizaciju korisničkih interfejsa softverskih proizvoda postoje posebni alati za lokalizaciju.

Alati za lokalizaciju su specijalne softverske aplikacije koje su zasnovane na tehnologiji prevodilačke memorije i dizajnirani su da pomognu prevodiocu pri obradi tekstova korisničkih interfejsa (meniji, dijalozi, sistemske poruke) i u adaptaciji grafičkih elemenata. Jedna od glavnih karakteristika softverskih alata je njihova WYSIWYG (What You See Is What You Get) funkcija. To znači da prevodilac ima mogućnost da vidi trenutnu prevodilačku jedinicu u njenom pravom kontekstu. S druge strane, prevodilac može prilagoditi polja za tekst dužini ciljnog teksta, uređivati slike s tekstom ili kulturološki promenljivim elementima. Pri lokalizaciji se tekst za prevođenje izdvaja iz programskog koda, na kraju se prevedeni tekst vraća u programski kod… Ovi alati imaju obimne funkcije za obezbeđenje kvaliteta kao i mogućnost integrisanja rečnika/glosara.

Softverski proizvodi se mogu funkcionalno podeliti u nekoliko komponenti. Najvažnije komponente u okviru lokalizacije softvera su korisnički interfejs i dokumentacija. Većina projekata lokalizacije počinje sa lokalizacijom grafičkog korisničkog interfejsa aplikacije. To je centralna komponenta lokalizacije.

Sledeće komponente korisničkog interfejsa se lokalizuju: meniji, dijalozi i stringovi (poruke upozorenja, poruke o greškama, statusne poruke, itd.) kao i razni uzorci fajlova koji služe za demonstraciju.

Sve postojeće komande jednog softvera grupisane su u menije. Meni predstavlja listu različitih komandi, tj. opcija. Klikom na jednu od opcija menija, meni se proširuje otvaranjem naniže, pa se ovakav meni naziva i padajući meni. U padajućem meniju svaka opcija može da ima više podopcija, tj. predstavlja grupu više srodnih komandi. Pomoćni meni dobija se klikom na desni taster miša. Meni se pojavljuje na ekranu na mestu klika i u njemu se nalaze komande koje mogu da se primene u tom momentu.

Dijalozi predstavljaju poseban tip prozora koji vam postavlja pitanje, omogućava odabir opcije za izvršavanje nekog zadatka ili pruža informacije.

Prečice (Hotkeys i Shortcuts) su komponente koje se pojavljuju u menijima i dijalozima. Prečica je komanda na tastaturi koja se može posebno pozvati. Odlikuje se podvučenim slovom u imenu menija , stavke menija ili komande, a poziva se odgovarajućom kombinacijom tastera.

Grafički elementi: Ikone su mali grafički simboli kojima se predstavljaju različiti programi, fajlovi i drugi objekti. Pored toga, one služe i za aktiviranje/zadavanje komandi i pokretanje programa.

Dokumentacija

Softver može da sadrži: štampanu dokumentaciju koja uključuje i uputstvo za instalaciju i korisnička uputstva kao i marketinški materijal, registarske kartice itd. i dokumentaciju u mreži: priručnike u mreži, veb stranice i pomoć u mreži.

Pomoć u mreži obično predstavlja najobimniju komponentu prevođenja većine projekata lokalizacije. Prednost pomoći u mreži u odnosu na štampanu dokumentaciju je ta što korisnik može direktno pristupiti pomoći, preko veb stranice ili putem korisničkog interfejsa, bez prekida rada. To se radi tako što se izabere određena tema iz menija Pomoć, klikom na link ili dugme na korisničkom interfejsu ili pritiskom na poseban taster. Pomoć u mreži sadrži direktne odgovore na konkretna pitanja i prikazuje ih u posebnom prozoru ili u posebnom dijalogu. Tekstovi u sistemu pomoći u mreži su podeljeni na manje delove/oblasti, tako da korisniku ne treba puno vremena da pronađe željene informacije. Struktura pomoći u mreži sledi princip hiperteksta. To znači da može da se prelazi/skače iz jednog odeljka u drugi.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226