Da li ste vi „željni dabar“? Da li ste nekada „zakoračili svojom najboljom nogom“? Ukoliko vam ova pitanja nemaju smisla, nema razloga za brigu. A ukoliko ste se ranije sretali sa ovakvim pitanjima na srpskom jeziku, to znači da ste imali posla sa lošim prevodiocem.

Prevođenje najjednostavnijih rečenica i izraza sa stranog na maternji jezik vrlo često je komplikovan zadatak, iako na prvi pogled možda ne deluje tako. Poseban izazov za sve prevodioce predstavljaju idiomi, koji su specifični za svaki jezik. Prvi zadatak prevodioca je da sam idiom prepozna, da razume njegovo značenje. Bez uspešno završenog ovog koraka, prevod ne vredi ni nastavljati jer će rezultat biti tekst koji čitaoci neće moći da razumeju. Međutim, izazovi se tu ne završavaju. Čak i kada prevodilac razume značenje idioma na stranom, u ovom slučaju engleskom jeziku, prostora za grešku i dalje ima. Sledeći zadatak je pronalaženje odgovarajućeg idioma na jeziku na koji se prevodi, u ovom slučaju na srpskom jeziku. Pritom postoje slučajevi kada jedan idiom može da se prevede na nekoliko načina te tada prevodilac mora da odabere onaj pravi. Svi ovi problemi biće ilustrovani sa nekoliko primera koji se često mogu čuti u poslovnom okruženju.

Da li je važno koračati svojom najboljom nogom?

Engleski idiom to put one’s best foot forward je izraz specifičan je za poslovni engleski. Ukoliko prevodilac ne bi prepoznao da je reč o idiomu, mogli bismo dobiti prevod koji glasi zakoračiti svojom najboljom nogom. Mora se priznati da takav prevod nema mnogo smisla. Ako bi se potrudio, čitalac bi možda i mogao da dokuči značenje, ali čitalac nikako ne treba da se nađe u takvoj situaciji. Značenje ovog idioma je „uložiti najveće napore”, što je sasvim razumljivo na srpskom jeziku.

Međutim, to nije jedini način da se ovaj idiom prevede. Moguće je upotrebiti i prevode zapeti iz sve snage, iz petnih žila ili dati sve od sebe. Odabir jednog rešenja zavisi od poruke koju tekst šalje, kao i od situacije u kojoj se to rešenje koristi, a prevodilac sam mora da proceni koje rešenje je najbolje u datom kontekstu, uzimajući u obzir niz faktora, poput ciljne publike i formalnosti teksta.

Da li željni dabar uspeva u svemu?

Šta bi na srpskom jeziku značila fraza željni dabar? Jasno je da je reč o nekome ko je željan, ali zašto dabar? Zato što je upravo ta životinja poznata kao vredan radnik. U engleskom jeziku postoji još jedna fraza koja naglašava tu osobinu dabrova, a ona glasi to work like a beaver, što znači „raditi kao dabar”, odnosno „raditi neumorno i bez prestanka”. Sada je jasnije kako je ova fraza nastala na engleskom jeziku, a malo je jasnije i njeno značenje.

Izraz to work like a beaver prevodi se izrazom raditi kao krtica jer u srpskom jeziku ljude ne nazivamo dabrovima. Stoga je potrebno pronaći odgovarajući idiom na srpskom jeziku koji bi preneo značenje „ambiciozne osobe koja se mnogo trudi da bi uspela”. Jedna od mogućih opcija za prevod je imenica laktaš. Ali da li je to najbolje i pravo rešenje? U srpskom jeziku reč laktaš često ima pogrdno značenje. Ona opisuje nekoga ko se gura i agresivan je u svojim pokušajima da uspe.

Dakle, ovo jeste jedan od mogućih načina da se prevede taj idiom. Međutim, šta prevodilac može da učini u situacijama kada želi da upotrebi neutralniji izraz, a takav idiom ne postoji na srpskom jeziku? Tada prevodilac mora da pronađe izraz koji ima najbliže značenje engleskom idiomu te najbolje opisuje potrebno značenje. Recimo, može da upotrebi izraz revnostan radnik, ili samo pridev ambiciozan, ili kombinaciju prideva ambiciozan i vredan. Na ovaj način se ne prenosi idiom, ali se prenosi njegovo značenje, čime se u najvećoj meri ispunjava zadatak koji je stavljen pred prevodioca.

Iako srpski i engleski jezik imaju mnoštvo idioma i fraza čije prevođenje ne predstavlja težak zadatak zbog njihovih sličnosti (na primer, engleska fraza ace up one’s sleeve prevodi se srpskom frazom kec u rukavu), značajan je broj onih koje su vrlo različite i za čije je prepoznavanje potrebno odlično znanje oba jezika, što je i jedna od najvažnijih karakteristika dobrog prevodioca.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226