Lice koje je postavio nadležni sud i koje svojim pečatom i potpisom garantuje da je prevedeni dokument tačan i istovetan originalu naziva se sudski prevodilac. Prevod koji je obavio ovlašćeni sudski prevodilac smatra se međunarodno priznatim i valjanim u inostranstvu.

Vrste dokumenata koje prevodi sudski prevodilac

Dokumenta za koje Vam može biti potreban pravno validan prevod sa overom sudskog prevodioca obuhvataju:

  • Lična dokumenta građana – izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o nekažnjavanju, svedočanstvo o redovnom školovanju, svedočanstvo srednje škole, diploma fakulteta i dodaci diploma, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi…
  • Poslovna dokumenta kompanija – u šta spadaju ugovori, registracije privrednih društava i druge potvrde iz APR-a, bilansi stanja, bilansi uspeha, finansijski i revizorski izveštaji, statuti, pravilnici, tenderska ili tehnička dokumentacija, carinske deklaracije…
  • Ostala dokumenta – tu spadaju izjave, punomoćja, ovlašćenja i saglasnosti, tužbe, žalbe, sudska rešenja i presude…

Overa sudskog prevodioca

Dokument ili tekst za čiji prevod je potrebna overa sudskog prevodioca možete dostaviti lično ili putem elektronske pošte.

Javne isprave su pismeni dokumenti koje izdaju nadležni organi i koji se izdaju u propisanoj formi, imaju potpis ovlašćenog lica i otisak pečata organa koji ih je izdao (npr. uverenja, diplome, svedočanstva i sl.).

Privatne isprave su svojeručno potpisani dokumenti, saopštenja izdavaoca isprave (npr. izjave, punomoćja, saglasnosti i sl.)

Kada nadležni organ potvrdi i overi privatnu ispravu, potpisom ovlašćenog lica i službenim pečatom organa, ona dobija elemente javne isprave, osim dokazne snage.

Javne isprave u Republici Srbiji mogu se upotrebiti u drugoj zemlji samo ako su overene u skladu sa Haškom konvencijom. Apostille potvrdu izdaju organi države u kojoj je isprava izdata. Ona mora biti sačinjena u skladu sa propisanim obrascem i stavljena na samu ispravu ili njen dodatak.

To је potvrda (pečat) kojom se, prema Haškoj konvenciji, umesto legalizacije (overavanja) javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i verodostojnost pečata na ispravi, ali ne i njen sadržaj. Ovim je dokument oslobođen bilo kakve dalje overe i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

Srbiji je za izdavanje Apostille potvrde nadležan Osnovni sud, za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda. U Novom Sadu se Haški apostil dobija u Sedištu suda, a za overu su potrebni i original i fotokopija dokumenta koji se overavaju.

U slučaju da niste sigurni da li dokument treba da sadrži Haški apostil, kao i u vezi sa ostalim nedoumicama, možete pozvati međunarodnu pravnu pomoć, koja se nalazi u Sudu u Ustaničkoj ulici u Beogradu, a za usluge sudoskog prevodioca obratite se kompaniji Proverbum d.o.o.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226